صندوق مکانیزه فروش

با تلاش و پیگیری انجام شده ، سامانه صندوق مکانیزه فروش و مدیریت مصالح فروشی به نام ارس که بر اساس نیاز اعضا تعاونی و مورد تایید اداره دارایی می باشد تهیه و تدوین شده است . به منظور کسب اطلاعات بیشتر به واحد کامپیوتر مراجعه فرمایید .