خرید بدهی

چنانچه نسبت به خرید بدهی خود اقدام نفرمائید ، درخواست شما ثبت نمی گردد .