قوانین و مقررات

وزارت بازرگانی

کمیسیون هیأت عالی نظارت

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

 

اتحادیه صنف : فروشندگان مصالح ساختمانی تهران                                                        ( توزیعی )

 

ماده 1 - فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسؤلیت ، شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور بکار اشتغال ورزد .

 

ماده 2 در این اتحادیه صنفی برای 6 رسته شغلی بشرح زیر پروانه کسب صادر می شود :

1 فروشندگی مصالح ساختمانی                                                              ( با حداقل مساحت لازم 150 متر مربع )

2 دفتر گچ و آهک                                                                              (    "         "         "     12   "     "   )

3 دفتر فروش مصالح ساختمانی                                                            (    "          "         "     12   "     "   )

4 فروش عایقهای رطوبتی                                                                    (    "          "         "     12   "     "  )

5 فروش ایرانیت و لوله های ایرانیتی                                                      (    "          "         "     15   "     "  )

6 تهیه کنندگان و فروشندگان مصالح سنگی با داشتن دفتر فروش                (    "          "         "     12   "     "  )

 

تبصره 1 : پروانه کسب دفتر فروش گچ و آهک برای متقاضیان دارای کارخانه تولید گچ و آهک صادر می شود .

تبصره 2 : ارائه حداقل 150 متر مربع انبار مناسب دارای اجاره نامه رسمی ، عادی و یا قرارداد استفاده از انبارهای عمومی برای رسته های 2.3.5 و همچنین برای رسته 4 حداقل 100 متر مربع جهت انبار الزامی است .

تبصره 3 : حداقل 130 متر مربع از مساحت رسته یک به انبار اختصاص خواهد داشت .

تبصره 4 : داشتن انبار مناسب برای رسته 6 ضروری میباشد .

 

ماده 3 رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط زیست برای رسته فروشندگی مصالح ساختمانی الزامی است .

 

ماده 4 لوازم و ابزار کار طبق عرف و ضوابط اتحادیه می باشد .

 

ماده 5 این ضوابط خاص در 5 ماده ، 4 تبصره و در 6 بند طی سیصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ 28/04/1379 کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اساس بندهای ذیل ماده 20 آئین نامه اجرائی ضوابط صدور پروانه کسب ( موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی ) مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد .

 

                                                                                                                      دبیرخانه هیأت عالی نظارت